کارتون| ماندگاری هوای گرم تا روز شنبه هفته آینده در استان