شعر کودک | بابای قهرمان

پاهای بابا سال‌ها پیش

جامانده پای تیربارش

هرجا بخواهد می‌رود با

این صندلی چرخ‌‌د‌‌ارش

 

من مطمئنم او دو بالِ

زیبا به جای پا گرفته

آن بال‌ها مثل فرشته

بر روی دوشش جا گرفته

 

از اینکه دیگر پا ندارد

یک لحظه غمگین نیست حتی

می‌آورم هرچه بخواهد

من می‌شوم پاهای بابا

 

عاطفه بیات