معرفی کتاب نوجوان | بابایار

هانیه وهابی - «بابایار» مجموعه‌ای از پنج داستان کوتاه به نام‌های «پیشانی سفید» از شمال ایران، «سازشکسته» از آذربایجان، «ناخدا جادو» از جنوب ایران، «تفنگ میرنوروز» از بلوچستان و «نشان بابایار» از استان فارس است که براساس باور مردم به وجود شخصیت بابایار و امدادهای غیبی شکل گرفته‌اند.

مردم شهرهای مختلف ایران به بابایار، شخصیتی که رفتاری چون حضرت خضر(ع) دارد، باور دارند. بابایار آن‌ها را به آرزوهایشان می‌رساند. آرزویی که مردم برای رسیدن به آن‌ها بسیار تلاش می‌کنند و در لحظاتی بین بیم و امید، با حضور بابایار، به نتیجه می‌رسند.

بابایار با شخصیت‌های متفاوتی مانند جنگلبان، عاشیق یا ناخدا که مورد قبول مردم قوم خویش هستند در داستان‌ها ظاهر می‌شود.
داستان‌ها با درونمایه‌ای لطیف، مخاطب را با فرهنگ اقوام مختلف ایران آشنا می‌کنند.