یکپارچگی شهر

مهدی یاراحمدی خراسانی - مدرس دانشگاه

شهرها باید ضمن حفظ «ویژگی های منحصر به فرد و آداب و فرهنگ های خاص» در مناطق و محلات مختلف، از خاصیت یکپارچگی بهره مند باشند. بر همین اساس در بند کالبد شهری «چشم انداز جهان شهر برکت و کرامت» شهر «یکپارچه، روان و متصل» توصیف شده است. یکپارچگی شهری مفهوم کلانی است که هم از زاویه منظر و کالبد شهر، هم از نظر سبک زندگی و رویه های حاکم بر رفتار مردم، هم از نظر توسعه یافتگی و توزیع عادلانه امکانات و هم از نظر روح حاکم بر تعاملات شهری، بررسی شدنی است. یکپارچگی شهری در سه زمینه اهمیت دارد:
منظر و حیات: «یکپارچگی»، رویکردی کلیدی در منظر و حیات شهری است که براساس آن ضمن طبیعی، رسمی و محترم شمردن تفاوت های منطقه ای و محله ای به دنبال ایجاد منظر و حیاتی یکپارچه در شهر است. منظور از یکپارچگی منظر و حیات، ایجاد تشابه نیست، بلکه حفظ «تناسب، توازن، تقارن و تعادل» در عین تفاوت هاست. رنگ ها، سازه ها، فضاها، طراحی ها و... در این امر نقش مهمی دارند.
مدیریت: مدیریت یکپارچه از مهم ترین دستاوردهای توسعه سازمان های محلی است؛ مقوله مهمی که کشور ما تا تحقق آن فاصله زیادی پیش روی خود دارد. اما قطعا تحقق یکپارچگی شهری از مسیر مدیریت یکپارچه میسر می شود. در این راستا نکته قابل بحث، ضرورت اصلاح رویه های حاکم بر الگوی مدیریت توسعه شهری است که نوعی تعامل مؤثر و هدفمند را با جریان شهرنشینی مطرح می کند.
پیشرفت و توسعه: شهرها باید به صورت یکپارچه، همه جانبه و در همه ابعاد رشد کنند. در صورت بروز این حالت است که مفهوم «توسعه شهری» متجلی می شود و شهر در مسیر پیشرفت قرار می گیرد. اگر این اتفاق(که امری آرمانی و بسیار سخت است) تحقق یابد، مفاهیم حاشیه، بالا یا پایین، کم برخوردار یا برخوردار و... در ادبیات شهری حذف می شوند یا تعابیر متفاوتی پیدا می کنند.
برای تحقق یکپارچگی شهری، موضوع «تقسیمات شهری» و چگونگی انجام آن اهمیت زیادی پیدا می کند. امروزه تدوین تقسیمات شهر مبتنی بر برنامه ریزی و اقتضائات است که سه عامل «شهر»، «شهروند» و «مدیریت شهری» در آن نقش دارند. تقسیمات شهری حاصل از تعامل این عوامل سه گانه، یگانگی و پایداری شهر را رقم می زند و گرداندن شهر تحت مدیریتی واحد و یکپارچه را میسر می کند. ارتقای شرایط کار و زندگی همه جمعیت شهر با توجه ویژه به افراد و گروه های کم درآمد، زمینه سازی و ایجاد مشوق های توسعه اقتصادی و اجتماعی پایدار و حفاظت از محیط کالبدی شهر، از مهم ترین دستاوردهای شهر یکپارچه قلمداد می شود.

پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->