خبر فوری
جدول پخش برنامه‌های مدرسه تلویزیونی از شبکه آموزش شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰
برنامه درسی دانش‌آموزان ابتدایی و متوسطه اول و دوم که روز شنبه ۲۴ مهر از شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن و معارف پخش می‌شود، اعلام شد.

به گزارش شهرآرانیوز، برنامه درسی دانش‌آموزان روز شنبه ۲۴ مهر از شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن و معارف پخش می‌شود، اعلام شد.

شبکه آموزش:

آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷:۴۵ تا ۸

فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش:

ساعت ٨ تا ٨:٣٠ مونتاژ و مونتاژ قطعات SMD - رشته الکترونیک - پایه ۱۱- شاخه کاردانش و فنی‌وحرفه‌ای

  ساعت٨:٣٠ تا ٩ نصب و راه اندازی پکیج گرمایشی پودمان یک - پایه ۱۰ - شاخه فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش

ساعت ۹ تا ۹:۳۰سرویس چرخ خودرو /پودمان یک - رشته مکانیک خودرو -پایه ۱۱- شاخه کاردانش و فنی‌وحرفه‌ای

  ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵ پیاده سازی سیستم‌های اطلاعاتی و طراحی وب - پایه ۱۱ -شاخه فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش 

ساعت ۲۱:۱۵ تا ۲۱:۵۰ استاندارد کورل دراو - پایه۱۰ - شاخه فنی‌وحرفه‌ای

ابتدایی:
ساعت ۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠ فارسی و نگارش پایه اول
ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰ فارسی و نگارش پایه دوم 
ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲:۱۰ بازی و ریاضی پایه سوم

ساعت ۱۲:۱۰ تا ۱۲:۴۰ فارسی و نگارش پایه چهارم

ساعت ۱۲:۴۰ تا۱۳:۱۰ علوم تجربی پایه پنجم  

ساعت ۱۳:۱۰ تا ۱۳:۴۰ فارسی و نگارش پایه ششم

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰ عربی - درس اول بخش سوم پایه هفتم

ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ عربی- درس دوم (ترجمه) پایه هشتم  

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ عربی - درس اول حل تمرین ها پایه نهم  

دوره آموزش مجازی متوسطه :

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ : آموزش مجازی- سنجش الکترونیکی 

متوسطه دوم:

ساعت ١۶:٣٠ تا ١٧ آمادگی دفاعی - پایه ۱۰- مشترک تمام رشته ها    

 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ هویت اجتماعی - پایه ۱۲- علوم تجربی و ریاضی فیزیک   

 ساعت ١٧:٣٠ تا ١٨ زیست شناسی ۱ - پایه ۱۰ -رشته علوم تجربی  

ساعت ٢٠تا٢٠:٢۵ فیزیک ۱ - چگالی ویژگی های فیزیک مواد - پایه۱۰ -رشته علوم تجربی و ریاضی 

ساعت ٢٠:٢۵ تا٢٠:۵٠ ریاضی ۲ -معادلات گویا و گنگ - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک 

شبکه ۴

ساعت ۷:۳۰ درس ریاضی آمار۱ پایه ۱۰رشته ادبیات وعلوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ۸ درس تاریخ ۲ پایه ۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ۸:۳۰ درس نگارش۲ پایه ۱۱ مشترک تمام رشته ها

ساعت ۱۰:۱۵ درس علوم و فنون ادبی۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم معارف اسلامی

ساعت ۱۰:۴۵ درس زبان خارجی۲ پایه ۱۱ مشترک تمام رشته ها

ساعت ۱۱:۱۵ درس علوم و فنون ادبی۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۱:۴۵ درس دین وزندگی۳ پایه ۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت۱۲:۱۵درس هندسه۳ پایه۱۲رشته ریاضی فیریک.

ساعت ۱۲:۴۵ درس هندسه ۲ پایه ۱۱رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۳:۱۵ درس هندسه ۳ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک

شبکه قرآن ومعارف

ساعت ۱۱درس هدیه آسمانی پایه ششم

ساعت ۱۱:۳۰درس آموزش قرآن پایه ششم

ساعت ۱۵ درس عربی زبان قران ۲ پایه ۱۱رشته علوم و معارف

ساعت۱۵:۳۰درس عربی زبان قران ۱ پایه ۱۰ رشته علوم ومعارف اسلامی

ساعت ۱۶درس عربی زبان قران۳ پایه ۱۲رشته علوم و معارف 

ساعت ۱۶:۳۰ درس پیام‌های آسمانی نهم درس اول متوسطه دوره اول

ساعت ۱۲:۱۰ تا ۱۲:۴۰ فارسی و نگارش پایه چهارم
ساعت ۱۲:۴۰ تا۱۳:۱۰ علوم تجربی پایه پنجم  
ساعت ۱۳:۱۰ تا ۱۳:۴۰ فارسی و نگارش پایه ششم
متوسطه اول:
ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰ عربی - درس اول بخش سوم پایه هفتم
ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ عربی- درس دوم (ترجمه) پایه هشتم  
ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ عربی - درس اول حل تمرین‌ها پایه نهم  
دوره آموزش مجازی متوسطه:
ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠: آموزش مجازی- سنجش الکترونیکی 
متوسطه دوم:
ساعت ١۶:٣٠ تا ١٧ آمادگی دفاعی - پایه ۱۰- مشترک تمام رشته‌ها   
 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ هویت اجتماعی - پایه ۱۲- علوم تجربی و ریاضی فیزیک 
 ساعت ١٧:٣٠ تا ١٨ زیست شناسی ۱ - پایه ۱۰ -رشته علوم تجربی  
ساعت ٢٠تا٢٠:٢۵ فیزیک ۱ - چگالی ویژگی‌های فیزیک مواد - پایه۱۰ -رشته علوم تجربی و ریاضی 
ساعت ٢٠:٢۵ تا٢٠:۵٠ ریاضی ۲ -معادلات گویا و گنگ - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک 
شبکه ۴
ساعت ۷:۳۰ درس ریاضی آمار۱ پایه ۱۰رشته ادبیات وعلوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
ساعت ۸ درس تاریخ ۲ پایه ۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
ساعت ۸:۳۰ درس نگارش۲ پایه ۱۱ مشترک تمام رشته‌ها
ساعت ۱۰:۱۵ درس علوم و فنون ادبی۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم معارف اسلامی
ساعت ۱۰:۴۵ درس زبان خارجی۲ پایه ۱۱ مشترک تمام رشته‌ها
ساعت ۱۱:۱۵ درس علوم و فنون ادبی۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی علوم و معارف اسلامی
ساعت ۱۱:۴۵ درس دین وزندگی۳ پایه ۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی
ساعت۱۲:۱۵درس هندسه۳ پایه۱۲رشته ریاضی فیریک.
ساعت ۱۲:۴۵ درس هندسه ۲ پایه ۱۱رشته ریاضی فیزیک
ساعت ۱۳:۱۵ درس هندسه ۳ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک
شبکه قرآن ومعارف
ساعت ۱۱درس هدیه آسمانی پایه ششم
ساعت ۱۱:۳۰درس آموزش قرآن پایه ششم
ساعت ۱۵ درس عربی زبان قران ۲ پایه ۱۱رشته علوم و معارف
ساعت۱۵:۳۰درس عربی زبان قران ۱ پایه ۱۰ رشته علوم ومعارف اسلامی
ساعت ۱۶درس عربی زبان قران۳ پایه ۱۲رشته علوم و معارف 
ساعت ۱۶:۳۰ درس پیام‌های آسمانی نهم درس اول متوسطه دوره اول

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
لیلا دوازده امامی
Iran (Islamic Republic of)
۱۲:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
0
0
عالی
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} {*End Google Analytics Code*}