حتمی دانستن پاسخگویی

مهدی یاراحمدی خراسانی

در بند دوازدهم چرخش های تحول آفرین چشم انداز جهان شهر برکت و کرامت، «حتمی دانستن پاسخگویی به جای توجیه و فرافکنی» بیان شده است. پاسخگویی یکی از مباحث اصولی مدیریتی و پیش نیاز نظم اجتماعی و از ابزارهای کنترل و نظارت بر قدرت و مقابله با سوءاستفاده از قدرت است؛ به خصوص زمانی که مدیران در مجموعه ای دولتی با سرمایه های مردمی به فعالیت می پردازند، بی تردید باید خود را دربرابر چند گروه مختلف پاسخگو بدانند: اول خداوند است(پاسخگویی شرعی) که دستی بالای همه دست ها دارد و بدون شک مدیران باید در روز حساب در محضر الهی برای تک تک تصمیماتشان پاسخ شرعی و اخلاقی مناسب داشته باشند. سپس مردم(پاسخگویی عمومی)، منتخبان و وکلای مردم(پاسخگویی سیاسی)، مسئولان فرادستی(پاسخگویی سازمانی)، سازمان های نظارتی(پاسخگویی قانونی) و رسانه ها(پاسخگویی حرفه ای) به عنوان نمایندگان افکار عمومی هستند که در هر حوزه، قواعد و قوانین عرفی یا رسمی خاصی برای آن تعریف شده است.
پاسخگویی سه هدف مهم دارد: نخست آنکه ابزاری است برای نظارت بر قدرت و پیشگیری از سوءاستفاده از اختیارات عمومی.دوم تضمینی است بر کاربرد صحیح منابع ملی، تبعیت از قانون و صیانت از ارزش های خدمات عمومی و سوم ابزار موثری است برای ارتقا و بهبود زمامداری و مدیریت خدمات عمومی . وقتی فردی مسئولیتی را به عهده می گیرد و در ازای آن قدرت تصمیم گیری پیدا می کند، بودجه و اعتبارات دراختیار دارد، عزل و نصب ها و جابه جایی های سرمایه های انسانی سازمان را انجام می دهد و خلاصه بر گستره ای از امور مردم، قدرت و اختیار می یابد، باید به همان اندازه آماده پاسخگویی نیز باشد. این مسئله به ویژه در حوزه مدیریت شهری از آن نظر اهمیت بیشتری دارد که شهرداری ها، شهر را مستقیم با مشارکت و پول مردم اداره می کنند. یعنی شهرداری ها به وسیله مردم و برای مردم ایجاد می شوند و باید دربرابر آن ها پاسخگو باشند. با گذر از الگوی مدیریت سنتی و نگرش جدید به پارادایم مدیریت به پاسخگویی فراپارادایمی می رسیم که در آن به جای مدیریت حکومت به حاکمیت مدیریت می پردازند و دولت ها در جایگاه کارآفرینی و هدایتگری عمل می کنند که در همین راستا یکی از الزامات اساسی توسعه پایدار این است که علاوه بر پاسخگویی به نسل حاضر، ظرفیت پاسخگویی به نسل های آینده نیز وجود داشته باشد. همه انسان ها ملزم به پاسخگویی هستند؛ به خصوص زمانی که فردی امانت دار مردم در جایگاه های مدیریتی باشد، این حساب وکتاب حساس تر، دقیق تر و به مراتب سخت تر خواهد بود، پس براساس توصیه شارع مقدس، فراموش نکنیم و به یکدیگر تذکر بدهیم که خدا هست، قیامت وجود دارد، حساب و کتاب جدی است و پاسخگویی حتمی  خواهد بود.

پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->