موتورهای پیشران در اداره شهر

مهدی یاراحمدی خراسانی

در بند دهم چرخش های تحول آفرین چشم انداز جهان شهر برکت و کرامت، موضوع «فعال سازی موتورهای پیشران به جای متوقف ماندن در چرخه های معمول و سنتی»، بیان شده است. واقعیت این است که با «افزایش جمعیت، توسعه شهرها، افزایش پیچیدگی روندها و فرایندها، تغییرات گسترده محیطی و رشد روزافزون و شگرف فناوری»، مدیریت دیگر با آموزه های سنتی و معمول قادر به پاسخگویی نیازهای سازمانی نخواهد بود؛ به ویژه زمانی که بخواهیم این امر را در ابرسازمان هایی مانند شهرداری های کلان شهرها مورد توجه قرار دهیم.یک طرف نیازهای گسترده شهروندان، رفاه و پیشرفت درکنار شهر و زیرساخت های موردنیاز برای توسعه کالبدی و معنایی آن است و در طرف دیگر، مدیریت شهری با هزینه سرسام آور اداره شهر و ضرورت پاسخگویی به این نیازها قرار گرفته است. بی شک روندهای عادی در این عرصه، ناتوان و درمانده اند و برای مانایی و توانایی، مدیریت شهری نیاز به تحول نگرشی و رفتاری مدیران و کارکنان، اصلاح و توسعه روندها و روش ها و بهره مندی از موتورهای پیشران، جهش زا و فعال کننده ای دارد که با شکوفا کردن استعدادها و ظرفیت های موجود و خلق فرصت های جدید، انقلابی در کیفیت خدمات دهی ایجاد کنند؛ امری که سرآغاز آن، پذیرش تغییر در رفتار سازمانی و گذار از مدیریت به سمت رهبری سازمانی است که با استفاده از رویکردهای فعالانه و جهادی در عمل ظهور می یابد.
مهم ترین این پیشران ها عبارتند از:
1- تحول در فرایند قانون گذاری:(شامل بازنگری در شیوه قانون گذاری، تحول در اولویت بندی و کیفیت طرح ها و لوایح، فعال سازی مراکز پژوهشی شورا برای آینده پژوهی و احصای نیازهای آتی)
2- مهارت رهبری و تغییر نگرش تصمیم گیران:(شامل توسعه مهارت های ارتباطی، انتقادپذیری، نظارت و سرپرستی، رهبری اثربخش، مدیریت عملکرد)
3- توسعه سرمایه گذاری اقتصادی و درآمدهای پایدار:(شامل تضمین امنیت سرمایه گذاری، تسهیل قوانین مشارکت اقتصادی، کسب منابع جدید درآمد، شکست کلیشه های قدیمی)
4- مشارکت کارکنان:(شامل طراحی حوزه های کلیدی مسئولیت پذیری، تعهد سازمانی، مدیریت زمان، ارزیابی مستمر)
5- دسترسی به دانش و هوشمندسازی شهر:(شامل نقش آفرینی شرکت های دانش بنیان، دسترسی آزاد به اطلاعات، کار تیمی، تسهیم دانش، توسعه فناوری)
6- اصلاح ساختار و بهینه سازی نیروی کار:(شامل طراحی نظام ارگانیک ساختاری، بهبود فرایندها، شرایط کاری مطلوب، پاسخگویی، استخدام نیروهای اثرگذار، نوآوری و آموزش مستمر، توسعه شغلی، یادگیری سازمانی)
7- همــکـــاری و همــگــــرایی بین  دستگاهی:(شامل ارتباط محترمانه و دوستانه با سایر دستگاه ها و بهره گیری از توان دستگاه های موثر در توسعه شهر)
بدون شک برای دستیابی به تحول چشمگیر باید از چرخه های معمول و سنتی گذر کرد و با تلاش و مجاهدت حداکثری در بستر فعالیت های خلاقانه، دانشی و بنیادی، زمینه پیشرفت شهر و رفاه شهروندان را فراهم کرد؛ امری که شورای ششم می خواهد به عنوان یکی از چرخش های تحول آفرین در کانون توجه خود قرار دهد.

پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->