پیامدهای نبود تمرکز در تصمیم گیری!

مهدی یاراحمدی خراسانی

در بند شانزدهم چرخش های تحول آفرین چشم انداز جهان شهر برکت و کرامت، «افزایش اختیارات مدیران صف به جای تمرکز در تصمیم گیری در رده های ستادی» بیان شده است. مدیریت شهری امروز با پیچیدگی فراوان فرایندها و گستردگی خدمات روبه روست. در سال های گذشته دامنه اختیارات مدیران شهری بسیار افزایش یافته است، اما 2مسئله مهم وجود دارد که مدیریت شهری را تا رسیدن به عملکرد مطلوب با چالش های فراوانی روبه رو کرده است:
اول اینکه با وجود همه اختیاراتی که به شهرداری ها واگذار شده است، تا رسیدن به مدیریت واحد شهری فاصله زیادی داریم. تا زمانی هم که این اتفاق رخ ندهد، بسیاری از امور گرفتار موازی کاری یا ناهماهنگی خواهد شد. به بیان دیگر، عرصه های گسترده ای وجود دارد که مسئولیت آن نوشته یا نانوشته برعهده مدیریت شهری است، ولی اختیارات تصمیم گیری آن با نهاد دیگری است.
دوم هم بحث اعتبارات است. به هرحال، مسئولیت باید با اختیارات و امکانات هماهنگ باشد. در ارتباط با درآمدهای شهری در سال های گذشته هم خلأهای قانونی فراوانی وجود دارد؛ دولت ها معمولا در پرداخت بدهی هایشان به شهرداری ها یا پرداخت حقوق قانونی آن ها کم کاری فراوانی کرد ه اند و از سویی ردیف های مهم درآمدی وجود دارد که هنوز به دلایلی عملیاتی
نشده است.
این درحالی است که شهرداری های کلان شهرها عرصه های اجرایی بسیار گسترده با تکثر، تنوع و پیچیدگی فراوان پیش رو دارند که می بایست برای رتق وفتق آن تلاش کنند. ازهمین رو سازمان دهی و تفکیک دوایر سازمانی در شهرداری ها به گونه ای انجام شده است که معاونت ها، ادارات کل، مناطق و سازمان های متعددی شکل گرفته اند که در پهنای جغرافیایی شهر فعالیت می کنند و به خدمت رسانی مشغول اند. اگر قرار باشد در عین پراکندگی جغرافیایی و تنوع و تکثری که در نحوه و جنس خدمات وجود دارد، اختیارات مدیران صفی محدود باشد، روند امور با کندی روبه رو و از کیفیت آن کاسته خواهد شد. بنابراین ضروری است با ترسیم روندهای قانونی و تفویض اختیارات حداکثری در صف مدیریت، هم آن ها را در ارائه مطلوب و بهنگام خدمات یاری کرد و هم زمان بیشتری برای مدیران ستادی برای فکر، برنامه و امور راهبردی به وجود آورد. امری که مقرر است با چرخش تحول آفرین در دوره ششم شورای اسلامی شهر بدان توجه ویژه ای شود و بدین ترتیب، زمینه کیفی سازی هرچه بیشتر خدمات و چابکی و چالاکی سازمانی فراهم شود. علاوه بر این، چنین رویکردی انگیزه کارکنان را افزایش خواهد داد و زمینه بروز استعدادها و صلاحیت های آن ها و بهره مندی از علایق و سلایق متنوع را ایجاد می کند.

پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->