وی در این نامه خطاب به علی عسکری نوشته است: مواد و مصالحی را که من تولید کرده ام اما به هر دلیل کنار گذاشته‌ام، بدون اجازه من با طرف مصاحبه شونده، در برنامه خودشان مورد استفاده قرار داده‌اند و از راش های کیومرث پوراحمد هم به همین ترتیب استفاده کرده‌اند.